فیلم و عکس های نمایشگاهی:

شرکت در نمايشگاه بين المللي تاسیسات تهران- مهر 1401
 
شرکت در نمايشگاه بين المللي تاسیسات تهران- آبان 1397

فیلم مشارکت در نمايشگاه بين المللي تاسیسات تهران- آبان 1397
 
شرکت در نمايشگاه بين المللي تاسیسات تهران- آبان 1396

 
 
 

شرکت در نمايشگاه بين المللي تاسیسات تهران- مهر 1395
 شرکت در نمايشگاه بين المللي تاسیسات تهران- مهر 1394
 شرکت در نمايشگاه بين المللي تاسیسات تهران- مهر 1393
 


شرکت در نمايشگاه بين المللي تاسیسات تهران- مهر 1392


فیلم مشارکت در نمايشگاه بين المللي تاسیسات تهران- مهر 1391
 

شرکت در نمايشگاه بين المللي تاسیسات تهران- مهر 1391
 

شرکت در نمايشگاه بين المللي تاسیسات تهران- مهر 1390

 

استفاده از کلکتورهای پیش ساخته ایتالیایی که بطور اختصاصی برای استفاده در بوسترپمپ های تولیدی این شرکت در ایتالیا تولید و وارد کشور شده است.

 

شرکت در نمايشگاه بين المللي ساختمان تهران- مرداد 1390

 

شرکت در نمايشگاه بين المللي تاسیسات تهران 1389

 

شرکت در نمايشگاه بين المللي تاسیسات تهران 1388

 

شرکت در نمايشگاه بين المللي تاسيسات و سيستمهاي سرمايشی و گرمايشي

مهر ماه 87

 

شرکت در نمايشگاه بين المللي ساختمان مشهد 1386

 

شرکت در نمايشگاه بين المللي تاسیسات تهران 1382